Geschiedenis

Historie en ontstaan van de huidige stichting.

De Hoogt is een wooninitiatief, die in eerste instantie begonnen is als een gezinsvervangend tehuis. En was in eerste instantie een onderdeel van het Sociaal Pedagogisch Centrum te Den Haag.

Alle toenmalige kandidaten werden eerst door andere instanties aangemeld bij de SPD.

Waarna een plaatsingsgesprek plaats vond, met daarna een logeerperiode om te kijken of de kandidaat in groep paste.

Aan het eind van deze twee maanden vond er een bijeenkomst plaats met de overige bewoners en de mentor en maatschappelijk werk, om te kijken of de kandidaat er kon wonen en om te kijken of men een passend programma kon aanbieden.

Indien dit positief was ging men over tot plaatsing van de kandidaat en werd deze bewoner.

Veel van de huidige bewoners komen nog uit het eerste uur van oprichting van De Hoogt.

De Hoogt was toen gevestigd in 7 nieuwe portiekwoningen, de parterre, herbergde een eetruimte, een wasruimte, en twee stafkamers.

De 6 bewonersappartementen waren twee aan twee geschakeld. Per twee appartementen waren er een keuken een huiskamer, een bergruimte, twee bad/toiletruimten en ieder had een eigen kamertje. Voor de bewoners was er toen een aparte telefoon.

Daarna, zijn er vele fusies geweest en werd De Hoogt, keer op keer ingelijfd bij een andere instelling, die het op papier nog beter ging doen dan zijn voorganger, en iedere keer weer een andere naam kreeg.

In 2003, vond er een ingrijpende verbouwing plaats, waarbij alle woningen gesplitst werden in twee appartementen, bestaande uit een eigen slaapkamer, woonkamer, badkamer en klein keukenblokje in de zitkamer. Al deze appartementen zijn gesitueerd achter de voordeur met een eigen afsluitbare deur, zo dat men na de voordeur in een centrale hal staat en dan de eigen appartement  kan ontsluiten, wat weer een bijkomend veiligheidsaspect is.

Ondertussen waren de twee losse woningen die eveneens in het flatblok zitten ook verbouwd, zo dat de De Hoogt, 16 bewoners kon huisvesten.

De beneden locatie, was eveneens verbouwd tot een recreatieruimte annex eetzaal, met kookruimte.  

En een slaapruimte voor de nachtwacht met badkamer en twee kantoorruimtes, en een tv kamer.

Tot oktober 2013, de bewoners een bijzonder vervelende mededeling kregen te horen van de interim manager van Middin, waar ondertussen De Hoogt onder viel, dat per 1 juli men het voornemen had genomen om De Hoogt te sluiten samen met 10 andere Middin locaties.

En men de bewoners allemaal elders ging huisvesten. Reden de nieuwe Wet Langdurige Zorg.

Dit was zo wel voor bewoners als personeel, een hard gelag. Zo maar je hele familie waar de meeste van af het begin mee woonden, uit elkaar gerukt.

Bewoners en ondersteuners en de begeleiding, kwamen van af dat moment in een draaimolen terecht.

Er brak een tijd van onzekerheid aan terwijl de klok tikte en ieder in het ongewisse bleef wat en wanneer er ging gebeuren. Dit is iets wat je met zo’n doelgroep natuurlijk nooit moet doen.

We herinnerden ons nog heel goed de brieven die we allemaal kregen, een nieuwe fusie een nieuwe naam, nieuw postpapier, het kon niet anders, het werd nog beter.

Alleen men vergat te vertellen voor wie het beter ging worden.

Nadat wij in gesprek kwamen met een ouder cq medeoprichter van een ander wooninitiatief, zijn we ons licht op gaan steken in de lande.

Daar zagen en hoorden we, hoe men daar van uit zorg in natura, waren overgestapt op PGB.

Voor de eerste start zijn we gaan praten met Middin, en troffen daar een Divisiemanager aan die, en wist waar we het over hadden en die ook met ons mee wilde denken.

Na  diverse gesprekken, bleek het Bestuur van Middin bereid om mee te gaan in ons geloof om een nieuw wooninitiatief te starten.

We zijn gaan praten met mensen raadsleden, de woningbouwvereniging Staedion, en op het moment dat deze, zich bereid verklaarden om met ons in zee te gaan hebben we diverse zorgverleners bekeken en kwamen zo uit bij Levin, waarvan de heer Meyer directeur is.

Na een duidelijk gesprek en het bekijken van onze behoefte vraag is hij met ons mee gaan kijken en denken, hoe we het een en ander op de rit konden krijgen.

Om nu met diverse instanties te kunnen praten over bewoners met een bepaalde behoefte vraag, moesten we de zaak wel gaan legaliseren, hierop zijn er diverse vergaderingen met de achterban geweest van de huidige bewoners, zonder dat zij wisten waar wij mee bezig waren.

Ondertussen hadden wij via Middin en Levin de vraag uitgezet of CZ zorgkantoor wilde bekijken of de omzetting van Zorg in Natura, naar een PGB mogelijk was.

De achterban was ondertussen zo ver dat zij instemden met het opstarten van een vereniging zonder inschrijving en deze kreeg een start op 16 april 2014.

Waarbij een penningmeester, secretaris en voorzitter werden benoemd.

In diezelfde week gaf  CZ te kennen dat de omzetting kon geschieden.

Middin gaf ondertussen aan dat zij als overstapdatum vasthielden aan 1 juli 2014.

Waarbij we ook nog eens zaten met het feit dat de huidige werknemers van Middin, moesten beslissen wat zij wilden,  naar een nieuwe locatie, of weg gaan bij Middin, ook voor hen was het een zeer onwezenlijke tijd.

Er kwam uitkomst doordat zorgverlener Levin, zag wat voor goed personeel op de locatie werkzaam was, en bood aan om degene die over wilden stappen, dan ook in zijn organisatie over te nemen, wat ook duidelijk in het belang van de bewoners was.

Dit aanbod is aangenomen door 4 begeleiders, wat voor de bewoners en achterban, van vreselijk groot belang was.

Ondertussen moesten er bergen werk verzet worden, wat in gezamenlijkheid van de vereniging De Hoogt en de zorgverlener Levin, voortvarend is aangepakt.

Levin startte ondertussen ook sollicitatie rondes op, waarna men over kon gaan tot het aan nemen van nieuw personeel.

En ondertussen mogen we wel zeggen dat dit een bijzondere match heeft opgeleverd.

De mix van oud en nieuw, was een bijzondere geruststellende gedachte voor de bewoners.

Bewoners en achterban, zijn bijzonder blij met onze begeleiding, die nu de bewoners begeleiden, in hun dagelijkse gang van zaken. 

Hierdoor kregen we steeds meer zicht in structuur en wat we moesten doen en hoe we het moesten doen, ten tijde van dit hele proces kwam ook de verandering van wetgeving op ons pad, wat ons ook veel expertise opgeleverd aangaande de huidige wetgevingen aangaande de zorg.

Door de wensen en onze gesprekpartners en de voor de continuïteit van de vereniging, is de oude vorm omgezet in een vereniging met nieuw bestuur en inschrijving bij een Notaris en de Kamer van Koophandel.

Ondertussen wilde de woningbouwvereniging ook graag een bedrijfsplan zien van zowel De Hoogt als van Levin. Deze hebben we dan ook in gezamenlijkheid gemaakt, en kon de diverse toetsingen van externe organisaties doorstaan. (Deze zullen we in aangepaste vorm, op de site zetten).

Van uit de oude situatie, zijn 2 bewoners niet mee gegaan naar de nieuwe situatie en hier voor zijn 2 nieuwe bewoners ingestroomd, die op een wachtlijst stonden voor deze locatie.

Ondertussen hebben we in nauwe samenwerking met de woningbouwvereniging Staedion, een pand naast De hoogt erbij, deze is helemaal op wens verbouwd.

Er zitten hier nu 2 woningen in, waar we 2 oudere bewoners met loopproblemen kunnen huisvesten.

En op de 2 vrijgekomen plekken in de hoogbouw wonen nu weer twee nieuwe bewoners.

Helaas gaf Levin in februari 2021 te kennen dat zij de zorg niet meer konden leveren daar er diverse onderdelen van Levin niet meer betaalbaar waren in de huidige opzet.

Waarop de Vereniging heeft besloten in nauw overleg met bewoners, achterban en externe partijen om verder te gaan als Stichting “De Hoogt” en dan ook de zorgmedewerkers bij de Stichting onder te brengen.

In de op te richten Stichting blijft wonen gescheiden van Zorg, waardoor we een overzichtelijke en verantwoorde voortzetting van wonen en zorg kunnen leveren.

Het bestuur van de vereniging gaat het dagelijks bestuur voort zetten en er komt een Raad van Toezicht, die controle op het geheel gaat houden.

Waarop we op 1 September 2021 verder zijn gegaan op twee benen Wonen en Zorg in de Stichting “De Hoogt”.